Tietosuojaseloste

Kymenlaakson Lintutieteellisen Yhdistys ry:n osallistujarekisterin tietosuojaseloste
Päivitetty 11.4.2023

1. Rekisterinpitäjä
Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry
c/o Elissa Soikkeli
Tähtikatu 34 A 7
45700 Kuusankoski
www.kyly.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Elissa Soikkeli
puh. 0503543012
kyly(at)birdlife.fi

3. Rekisterin nimi
Kymenlaakson Lintutieteellisen Yhdistys ry:n osallistujarekisteri

4. Rekisteröidyt
Osallistujarekisteri sisältää yhdistyksen tapahtumiin ilmoittautuneet henkilöt.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn itsensä antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen järjestämien tapahtumien toteuttamiseen ja mahdollisten osallistumismaksujen suorittamisen seurantaan.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteriin kerätään tapahtumasta riippuen osallistujan 
• nimi
• ikä
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• osoite
• tieto yhdistyksen jäsenyydestä

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröitävät henkilöt ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella, sähköpostilla tai suullisesti tapahtuman järjestäjälle.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Rekisterin tietoja käsittelevät tapahtumat järjestäjät. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Tietoja ei luovuteta EU-/ETA -maiden ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsittelevät vain tapahtuman järjestämiseen osallistuvat henkilöt. Yhdistyksen kotisivuilla käytetään suojattua https-tilaa. Ilmoittautumislomakkeella annetut tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Tietojen käsittelyn kesto
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista niiden käsittelyn tarkoitusten kannalta. Kirjanpitolain mukaan osallistujalistoja säilytetään 6 vuotta.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

12. Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:
• Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
• Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
• Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
• Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
• Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

13. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.